برای دانلود بروشور مدیریت منابع سازمانی (ERP) منطق اینجا کلیک کنید.

کدنام ویرایشمناسب برای مشاغلدانلود بروشور متنی
۲۴۲فروشگاهی جامعمغازه ها و فروشگاه های متوسط و بزرگ که نیاز به چاپ بارکد دارنددانلود
۲۵۵فروشگاهی ویژهمغازه ها و فروشگاه های متوسط و بزرگ با شریک و تسهیمدانلود
۲۴۳پیک موتوریپیک موتوری هادانلود
۲۴۴حمل و نقلمؤسسات حمل و نقلدانلود
۲۴۵تاکسیتاکسی سرویس هادانلود
۲۴۶شرکتیشرکت های خصوصی  کوچکدانلود
۲۴۷نشریاتمجلات و نشریات کوچک و متوسط
۲۴۸رستوران جامعمطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های کوچک و یا متوسطدانلود
۲۴۹رستوران ویژهمطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های متوسط و یا بزرگدانلود
۲۵۰خدمات پس از فروشفروشگاه ها و یا شرکت های خدمات پس از فروشدانلود
۲۵۱پخشفروشگاه های پخش عمده و یا مرکز پخشدانلود
۲۵۲تولیدی جامعتولیدی های کوچک
۲۵۳تولیدی ویژهتولیدی های متوسط
۲۵۴بازرگانیفروشگاه های بزرگ و یا زنجیره ایدانلود
۲۵۶خدماتیشرکت های خدمات منزلدانلود
۲۶۱اتحادیهاتحادیه هادانلود
۲۶۲اتوماسیون اداریمخصوص شرکت ها، کارخانجات و سازمان هادانلود
۲۶۳بازرگانی-تولیدیتولیدی های بزرگدانلود
۲۶۴املاکمشاورین املاکدانلود
۲۶۵ مدیریت ارتباط با مشتریمدیریت ارتباط با مشتری (CRM)دانلود
۲۶۶نمایشگاه اتومبیلنمایشگاه های اتومبیلدانلود
۲۶۷قالیشوییقالیشویی ها
۲۶۸انبارمدیریت انبار هادانلود
۲۶۰مدیریت منابع انسانی (ERP)

حسابداری+ فروش+ انبار+ حقوق دستمزد+بایگانی+ مدیریت پروژه

+ تولید+گزارش ساز پویا+ مدیریت شعب+ داشبوردهای مدیریتی + اتوماسیون اداری

دانلود
۲۷۱اتوماسیون جامعاتوماسیون اداری + ویرایش  شرکتی
۲۷۲اتوماسیون ویژهاتوماسیون اداری + ویرایش تولیدی ویژه
۲۷۱حسابداری محضحسابداری
۱۱۸۱وب اپ منطقمتصل به نرم افزار حسابداری منطقدانلود