برای دانلود بروشور مدیریت منابع سازمانی (ERP) منطق اینجا کلیک کنید.

کدنام ویرایشمناسب برای مشاغلدانلود بروشور متنیدانلود بروشور تصویری
۲۴۲فروشگاهی جامعمغازه ها و فروشگاه های متوسط و بزرگ که نیاز به چاپ بارکد دارنددانلوددانلود
۲۵۵فروشگاهی ویژهمغازه ها و فروشگاه های متوسط و بزرگ با شریک و تسهیمدانلود
۲۴۳پیک موتوریپیک موتوری هادانلود
۲۴۴حمل و نقلمؤسسات حمل و نقلدانلود
۲۴۵تاکسیتاکسی سرویس هادانلود
۲۴۶شرکتیشرکت های خصوصی  کوچکدانلوددانلود
۲۴۷نشریاتمجلات و نشریات کوچک و متوسط
۲۴۸رستوران جامعمطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های کوچک و یا متوسطدانلوددانلود
۲۴۹رستوران ویژهمطبخ ها، فست فود، پیتزا فروشی و یا رستوران های متوسط و یا بزرگدانلوددانلود
۲۵۰خدمات پس از فروشفروشگاه ها و یا شرکت های خدمات پس از فروشدانلود
۲۵۱پخشفروشگاه های پخش عمده و یا مرکز پخشدانلوددانلود
۲۵۲تولیدی جامعتولیدی های کوچکدانلود
۲۵۳تولیدی ویژهتولیدی های متوسطدانلود
۲۵۴بازرگانیفروشگاه های بزرگ و یا زنجیره ایدانلوددانلود
۲۵۶خدماتیشرکت های خدمات منزلدانلود
۲۶۱اتحادیهاتحادیه هادانلوددانلود
۲۶۲اتوماسیون اداریمخصوص شرکت ها، کارخانجات و سازمان هادانلود
۲۶۳بازرگانی-تولیدیتولیدی های بزرگدانلود
۲۶۴املاکمشاورین املاکدانلود
۲۶۵ مدیریت ارتباط با مشتریمدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
۲۶۶نمایشگاه اتومبیلنمایشگاه های اتومبیلدانلوددانلود
۲۶۷قالیشوییقالیشویی ها
۲۶۸انبارمدیریت انبار هادانلود
۲۶۰مدیریت منابع انسانی (ERP)

حسابداری+ فروش+ انبار+ حقوق دستمزد+بایگانی+ مدیریت پروژه

+ تولید+گزارش ساز پویا+ مدیریت شعب+ داشبوردهای مدیریتی + اتوماسیون اداری

+پیام کوتاهمدیریت ارتباط با مشتریهوش تجاری

 

 

 

دانلود

۲۷۱اتوماسیون جامعاتوماسیون اداری + ویرایش  شرکتی
۲۷۲اتوماسیون ویژهاتوماسیون اداری + ویرایش تولیدی ویژه
۲۷۱حسابداری محضحسابداری
۱۱۸۱وب اپ منطقمتصل به نرم افزار حسابداری منطقدانلود