زیر امکان تخته باعث افزایش بهره وری کسب و کارها  می شود.

جهت پیگیری و پیش بردن کارهای پروژه ای و یا سهولت در امور فروش، یا سفارش گیری و همچنین تسریع در این مراحل و تهیه برخی گزارش ها برای صاحبان کسب و کارها نیاز به ثبت همه این مراحل در یک تابلو (تخته) جهت نمایش برای کاربران و پرسنل مربوطه وجود دارد.

تخته منطق جهت رفع این نیازها طراحی شده است.

هر بخش از سازمان می تواند تخته مخصوص به خود را در منطق ایجاد میکند :

۱) مناسب برای واحد های فروش: با امکان ثبت سرنخ فروش (برای تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان واقعی و طی شدن این مسیر)، پیگیری فروش، پیش فاکتور و… تا فروش نهایی و یا عدم فروش
۲) مناسب برای کار های پروژه ای و یا شرکت های خدماتی : با امکان ثبت هر مرحله از کار و ارجاع آن به واحد های مختلف تا پایان پروژه
۳) مناسب برای هر کار دیگری که نیاز به برنامه ریزی و پیگیری دارد تا به نتیجه مطلوب برسد.

۴) مناسب برای شرکت های تولیدی: برای مثال : کارخانه های تولیدی برای اینکه مواد اولیه را به کالای تولیدی تبدیل کنند، روی آن فرآیندهای مختلفی انجام می دهند. این فرآیندها به صورت مرحله به مرحله انجام می شوند و خروجی هر مرحله، ورودی مرحله بعدی است.

مزایا:
تخته منطق به کاربر نشان می دهد که در هر یک از مراحل، چه فعالیت هایی باید روی هر مرحله انجام دهد تا بیشترین خروجی را داشته باشد.