اولین نکته مهم و حیاتی در فرایند برنامه ریزی، تعیین اهداف سازمانی است.

هدف، عنصر اصلی برنامه ریزی است، لذا تمامی وظایف مدیران سازمان ها اعم از برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی و کنترل به منظور دستیابی به این اهداف می باشد.

اهداف که در واقع مبنای برنامه ریزی و هسته اصلی هر سازمانی است، دقیقا مشخص می کنند که سازمان به کجا می خواهد برود و چه چیزی را باید به دست آورد.

 

از جمله قابلیت های هدف گذاری فروش در نرم افزار منطق :

 • امکان هدف گذاری بر روی سرمایه، طرف حساب ها، فروش، صندوق، حساب های بانکی، چک ها و …
 • امکان هدف گذاری برای مجموعه ای از محصولات و یا مجموعه ای از گروه های محصولات
 • امکان هدف گذاری برای تمام کالا ها و محصولات
 • امکان در نظر گرفتن طرف حساب ها و بازار های هدف در هدف گذاری
 • مدت زمان اعتبار هدف تعریف شده
 • امکان هدف گذاری بر مبنای تعداد فروش، مبلغ فروش و سود حاصل از فروش محصولات
 • دارای زمان بندی و ارائه گزارش جامع از مقایسه وضعیت فعلی با هدف
 • امکان گزارش گیری زمانی
 • امکان ذخیره سازی گزارشات هدف فروش
 • امکان هدف گذاری تلفیقی بر روی محصول و کالا
 • امکان تعیین اولویت و درجه اهمیت برای هر هدف فروش
 • رسم نمودار مقایسه ای از میزان فروش و میزان هدف
 • بهنگام سازی روزانه هدف
 • دارای محیط ساده و کاربر پسند
 •  ارائه گزارش کاربردی و مشخص کردن میزان پیشرفت در هدف
 • داشبورد زمانی برای زمان بندی هدف گذاری
 • نمایش علت شکست و یا پیروزی هدف گذاری