مدیریت پرونده ها در نرم افزار اتحادیه منطق شامل امکاناتی نظیر :

 • ثبت متقاضی جدید جهت تشکیل پرونده
 • قابلیت انعطاف پذیری در جستجوهای پیشرفته
 • امکان ثبت کلیه اطلاعات فردی
 • امکان ثبت کلیه اطلاعات ملکی
 • امکان دسترسی به لیست اطلاعات اعضاء
 • امکان ثبت کلیه مشخصات شریک، مباشر، مشاور و …
 • امکان دسترسی به خروجی اکسل
 • امکان ثبت و گزارش گیری از تمام پرداختی های یک عضو و ارسال میزان بدهی شخص از طریق پیام کوتاه
 • امکان ثبت سند اتوماتیک برای پرداختی های اعضا (یکپارچه با سیستم حسابداری)
 • ثبت مباشران پرونده و امکان هشدار در زمان انقضای کارت مباشرت
 • ثبت استعلام ها و پرداختی های مباشر
 • گزارش گیری از استعلام های اعضا و مباشر
 • گزارش گیری از نامه های ارسالی به عضو اتحادیه