برای آسوده خاطر شدن مشتریان از خریدشان، ارائه ضمانت نامه می تواند بسیار کارساز باشد.

 

ضمانت نامه ها در نرم افزار منطق دارای امکاناتی نظیر :

۱. امکان صدور ضمانت نامه به صورت سری یا تکی برای محصولات یا کالاها

۲. مشخص نمودن موارد مشمول ضمانت نامه برای آگاهی مشتریان