حساب آموزان (موسسه خدمات حسابداری و مالی)

حسابداری : استقرار و پیاده سازی نرم افزار حسابداری – تهیه و تدوین کدینگ حساب ها – اعزام حسابدار پاره وقت یا تمام وقت – تهیه و تحلیل صورت های مالی – تهیه گزارش های عملکردی – اعزام مدیر مالی پاره وقت یا تمام وقت – مشاوره مالی

مالیاتی : تهیه اظهارنامه مالیاتی – تهیه اظهارنامه ارزش افزوده – ارسال لیست معاملات فصلی – مشاوره مالیاتی – تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی جهت حل اختلاف مالیاتی – تحریر دفاتر قانونی

ثبتی : ثبت نام کد اقتصادی – تشکیل پرونده مالیاتی – ثبت نام ارزش افزوده – پلمپ دفاتر قانونی

بیمه : اخذ کد کارگاه تامین اجتماعی – تهیه و ارسال لیست بیمه – مشاوره تامین اجتماعی – تنظیم قراردادهای کارگری

شماره تماس : ۰۲۶۳۴۲۲۰۴۶۵

وب سایت : www.HesabAmoozan.com