هدف از قراردادن زیر سیستم فروش در نرم افزار منطق، در واقع مورد توجه قرار دادن مباحث و آیتم هایی است که می تواند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های مدیر به منظور برنامه ریزی و مدیریت فروش سازمان داشته باشد.

 

در نرم افزار هوش تجاری منطق در این زیرسیستم مراحل زیر به صورت مداوم صورت می پذیرد:

۱. ایجاد یک هدف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت

۲. دریافت برنامه ریزی فروش از سیستم

۳. بررسی میزان پیشرفت در هدف تا رسیدن به هدف مطلوب

 

امکانات تحت پوشش این زیرسیستم عبارتند از :