امکان دبیرخانه منطق با هدف سهولت در کاربری و دسترسی اطلاعات و بایگانی اسناد، طراحی و تولید شده است. کاربری آن بسیار ساده و آسان است. امکانات کلی دبیرخانه منطق شامل موارد زیر است:

  • تعریف اشخاص، سازمان ها و واحدهای طرف مکاتبه
  • ثبت خودکار شماره اندیکاتور
  • امکان تعیین پیشوند و پسوند شماره دبیرخانه
  • امکان ایجاد نامه های مرتبط و تعریف انواع ارتباطات (عطف، پیرو، و…)
  • قابلیت ثبت جواب برای نامه ها
  • امکان تهیه الگو(قالب) از هر نوع نامه و جستجوی دقیق نامه ها
  • امکان ثبت نامه های داخلی، وارده یا صادره و بایگانی و ارجاع نامه ها به کارتابل کاربران دیگر و با قابیلت پیگیری نامه ها
  • پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات از طریق استاندارد ECE
  • امکان خروجی فایل ورد از صورتجلسات و نامه ها