در تعریف کدینگ حسابداری سطح پایانی را حساب های تفصیلی می گویند. این سطح معمولا زیر مجموعه حساب های معین می باشد که برای جزئی تر نمودن حساب های معین استفاده می شود.

گاهی لازم است که یک حساب تفصیلی مرتبط با چندین حساب معین باشد، بطور مثال اگر در نظر بگیریم شخصی در یک مجموعه هم کارمند باشد هم سهامدار، پس می تواند در معین جاری شرکا، جاری کارمندان، وام کارمندان و… گردش مالی داشته باشد.

برای ثبت در این حالت دو روش وجود دارد :
در روش اول  باید در حساب های معین دلخواه، تفضیلی مربوط به آن را تعریف کرد؛ یعنی تعریف کدهای  زیاد در سرفصل های مختلف که علاوه بر افزایش حجم کدینگ، عدم امکان گزارش گیری تجمیعی از تفضیلی ها  و مقایسه بین تفضیلی ها نیز از ایرادات وارد به آن است.

و در روش دوم  باید با استفاده از تفضیلی شناور یک حساب تفضیلی با یک کد تعریف و به معین های مورد نظر وصل نمود؛ یعنی یکبار تعریف حساب تفضیلی و استفاده در کل سرفصل ها در صورت نیاز. که مانع از تعریف مکرر یک حساب در کدهای مختلف شده و کاهش حجم اطلاعات تکراری را به دنبال دارد.

 

تفصیلی شناور در نرم افزار حسابداری منطق دارای امکانات و مزایای زیر می ­باشد :

  • شناور نمودن پرسنل، طرف حساب ها، شرکا، حساب های بانکی، صندوق، تنخواه، انبارها و …
  • مشاهده تفصیلی های مربوط به یک حساب معین
  • امکان مشاهده حساب های معین متصل به یک تفصیلی
  • گزارش های گردش و مانده از یک تفصیلی زیر مجموعه یک حساب معین
  • گزارش های گردش و مانده از یک حساب تفصیلی به صورت تجمیعی بدون توجه به حساب معین
  • مشاهده تراز دو و چهار ستونی به صورت تجمیعی و یا به تفکیک
  • مقایسه تفصیلی ها با یکدیگر
  • مشاهده گردش و مانده یک حساب معین بدون در نظر گرفتن تفصیلی های مرتبط