یکی دیگر از صورت های مالی مؤسسات و شرکت ها، صورت سرمایه می باشد.

گزارش صورت سرمایه در نرم افزار منطق ، بیانگر خلاصه تغییراتی است که در سرمایه یک مؤسسه طی یک دوره مالی یا یکسال مالی روی می دهد.

صورت حساب سرمایه با سرمایه اول دوره شروع می شود. سرمایه گذاری مجدد و سود دوره باعث افزایش سرمایه شده در مقابل برداشت و زیان دوره باعث کاهش آن می گردد و در نهایت به مبلغ سرمایه پایان دوره ختم می شود.