ترازنامه یکی از صورت های مالی مؤسسات و شرکت ها می باشد .

این صورت مالی، مانده حساب های دارایی، بدهی و سرمایه (به طور کلی حساب های دائمی) را تا تاریخ خاص نشان میدهد.

در گزارش صورت ترازنامه در نرم افزار منطق ، طبق اصول حسابداری باید مجموع دارایی ها با مجموع بدهی و سرمایه برابری کند.

در صورت مغایرت اشکالی در اسناد حسابداری و … می باشد که باید برطرف گردد.