هر سازمانی باید برای حفظ مشتریان خود و تبدیل آنها به مشتریان وفادار و سودآور، به شکایات مطرح شده از طرف آن ها با سرعت و دقت فراوان رسیدگی  نماید.

لازمه این امر سازمان دهی دقیق شکایات عنوان شده می باشد.

 

مهندسی شکایات در نرم افزار منطق شامل امکاناتی نظیر :

  •  ثبت عنوان شکایات، اولویت و ریز اطلاعات شکایت کننده و ارتباط آن با محصولات، پرسنل، پروژه و طرف حساب ها
  •  ثبت وضعیت و مدت زمان رسیدگی
  • علت و نتیجه برطرف کردن شکایات