پیشنهادات و انتقادات از سوی مشتری، با تجربه آن ها همراه خواهد بود و رسیدگی به آنها پیشرفت سازمان را دو چندان خواهد نمود.

 

امکانات مدیریت پیشنهادات در نرم افزار منطق :

۱. ثبت انواع پیشنهادات و انتقادات

۲. وضعیت و مدت زمان رسیدگی

۳. علت و نتیجه پیشنهادات و انتقادات

۴. ثبت پیشنهاد کننده و مرتبط نمودن پیشنهادات یا انتقادات با طرف حساب، محصول، پروژه و پرسنل