سازمان های موفق، نسبت به نیازهای برآورده نشده و روندهای موجود در مناطق مختلف کلان شهرها ، با توجه به میزان سودمندی مناطق، عکس العمل نشان می دهند.

شناخت این مناطق برای پیشرفت سازمان ضروریست.

 

مدیریت مناطق در نرم افزار منطق شامل امکاناتی نظیر :

۱. دسته بندی مناطق و تعیین درجه اهمیت آن ها

۲. ثبت مناطق مختلف و میزان تراکم در آن منطقه (صنعتی، اداری، مسکونی، تجاری و …)

۳. ثبت مسئولان هر منطقه (مسئول فروش، ناظر منطقه و بازاریابان و…)

۴. گزارشگیری از اطلاعات مناطق