آیا فکس های ارسالی و دریافتی شما مفقود شده است؟

تا به حال تاریخ فکس های ارسالی و دریافتی خود را فراموش کرده اید؟

به نظر شما بایگانی نمودن فکس های به صورت کاغذی، شیوه درستی است؟

 

نرم افزار فکس منطق به راحتی می تواند امکانات زیر را در اختیار شما قرار دهد:

۱. نمایش فکس های ارسالی و دریافتی

۲. ذخیره و بایگانی فکس ها

۳. امکان چاپ از تمام فکس های ارسالی و دریافتی