شکایت افراد عادی از اعضای اتحادیه، همیشه باعث دردسر و گاهی اوقات از بین رفتن دارایی های شرکت و یا ایجاد بدهی می شود.

بنابراین رسیدگی به شکایات انجام شده، بسیار مهم است.

از جمله ویژگیهای سیستم ثبت شکایات در نرم افزار منطق :

۱. ثبت شکایت یا پیشنهاد ، تاریخ ، نام مشتری، مسئول رسیدگی و …

۲. ثبت اقدامات انجام شده جهت پیگیری و نتیجه حاصل شده با ذکر جزئیات

۳. ثبت نظرات اعضا و پیگیری مسائل مربوط به آنان به خوبی می تواند در جهت افزایش رضایت اعضا موثر باشد.

۴. ثبت اطلاعات شاکی و شاکیان

۵. امکان ثبت گزارشات بازرسی ، پاسخ شکایت نامه های وارده و صادره

۶. امکان ثبت نظرات و شکایات افرادی که در مجموعه عضو نیستند، امکان پذیر می باشد.

۷. چاپ شکایت با ثبت آخرین نتیجه حاصل شده

۸. چاپ جزئیات مربوط به هر شکایت

۹. امکان جستجوی پیشرفته شکایات

۱۰. امکان ایجاد هشدار برای  پیگیری

۱۱. امکان ثبت شکایات برای هر پرونده بصورت مجزا با امکان گزارش گیری دقیق

۱۲. پیگیری پرونده های دارای شکایت