برای ثبت سفارشات کالا در نرم افزار منطق ، بخش سفارشات خرید و فروش در نرم افزار منطق وجود دارد.

می توان سفارش فروش کالاهایی که از هر مشتری بصورت اختصاصی دریافت شده برای تهیه و تحویل و یا سفارش خرید برای کالاهایی که خود مجموعه نیاز به خرید آنها دارد؛ را ثبت و پیگیری نمود.

بعد از طی روند سفارش قبل یا بعد از تحویل، سفارش قابل تبدیل به فاکتور است.

حالت دوم :

گاهی ممکن است سفارش ها در چند نوبت تحویل شود؛ در چند فاکتور مجزا و یا بطور کل بخشی از کالاهای هر سفارش تحویل شود نه تمام آن، بنابراین سفارش تحت عنوان سفارش های ناقص بایگانی می شود. سیستم این اجازه را می دهد که مانده سفارش در آینده قابل تحویل و تبدیل به سفارش باشد.

هر سفارش با قید نام مشتری (سفارش دهنده)، مبلغ و تاریخ سفارش و آخرین وضعیت آن به صورت لیستی قابل مشاهده است.

گزارشی نیز تعبیه شده که می توان سفارش ها را براساس تاًمین کننده، بصورت تجمیعی از تعداد سفارش هرکالا (چه خرید و چه فروش) مشاهده کرد. این گزارش به سهولت روند ثبت سفارش و تکمیل آن کمک شایانی می کند؛ به طوری که می توان پس از تأیید سفارش (برای خرید کالاهای سفارش شده) به بصورت آنی تبدیل به پیش فاکتور خرید از تأمین کننده نمود.

 

 

اما برای سفارش های فروشی که باید روندی قابل پیگیری داشته باشند و ثبت و تحویل آن ها به تاًیید بخش های مختلف وابسته است و توسط افراد مختلف در بخش های مختلف سازمان انجام می شود. (بطور مثال کارمند فروش،مدیر، انباردار، حسابدار و …)

هر فاکتور سفارش فروش بعد از ثبت، روندی را طی می کند تا آماده تحویل گردد. در لیست فاکتورهای سفارش فروش می توان وضعیت هر کدام را تعیین و مشاهده نمود.

همچنین می توان برای رسیدگی کلی به فاکتورهای سفارش فروش، در هر مرحله براساس وضعیت، کالاها، انبار، طرف حساب، بازاریاب و حتی مبالغ سفارش ها بصورت لیستی گزارش تهیه کرد.

بعد از اینکه سفارش مورد تاًیید برای فروش شد، برای خروج از انبار آماده و  قابل تبدیل به فاکتور است.