زیر سیستم تایم شیت منطق به دو صورت است :

۱- تایم شیت :

این زیر سیستم برای استفاده در مراکزی که نیاز به نوبت دهی به مشتری و زمانبندی دقیق کاری می باشد، طراحی و پیاده سازی شده است.

در واقع استفاده از زیر سیستم تایم شیت منطق از اتلاف وقت و ایجاد هرج و مرج جلوگیری کرده و این امکان را به کاربران یک مجموعه می دهد تا در تاریخ مورد نظر، زمان (ساعت) مورد توافق بین مرکز و مشتری را ثبت نماید.

سایر امکانات : 

  • تعریف پرسنل ثابت برای مشتری
  • ایجاد دو تایم شیت برای دو نوع نوبت دهی
  • متصل به دستگاه کالرآیدی و ثبت خودکار مشتری در آخرین تایم خالی پرسنل مربوطه (انجام دهنده کار)
  • معرفی پرسنل در یک یا هر دو تایم شیت
  • قابلیت انتقال نوبت به زمان دیگری
  • ثبت طرف حساب جدید همزمان با ایجاد نوبت دهی
  • در صورت مشخص بودن پرسنل ثابت مشتری، بعد از تماس مشتری اتوماتیک در زمان خالی آن پرسنل نوبت می دهد و کاربر می تواند در صورت نیاز زمان را نیز جابجا نماید.
  • ارسال پیامک به طرف حساب های نوبت داده شده در روز وقت
  • حذف نوبت داده شده
  • مشاهده جمع تعدادی و ریالی فاکتورها و پورسانت پرسنل و …

مشاغل مرتبط : مطب های پزشکی و فیزیوتراپی، آرایشگاههای زنانه و مردانه و…

 

۲- تایم شیت پرسنل :

برای پیگیری چگونگی روند انجام وظایف کارکنان توسط مدیریت در هر مجموعه به برنامه ای نیاز است که هم کارمند و هم مدیردر قالب اختیارات خود به آن دسترسی داشته باشند.

استفاده از زیر سیستم تایم شیت پرسنل منطق، امکانی را ایجاد می کند تا کارمندان بتوانند کارهای انجام شده یا وظایف از پیش تعیین شده خود را تایپ نموده و  مدیریت نیز بتواند موارد ثبت شده (عملکرد پرسنل) را ملاحضه کرده و مورد تأیید یا عدم تأییدقرار دهد و در صورت نیاز پیغامی را نیز برای پرسنل مربوطه ثبت نماید.

مشاغل مرتبط : تمامی سازمان ها و مراکز