محصولات نقش به سزایی در فروش سازمان ها دارند.

با امکان ثبت محصولات در نرم افزار منطق ، شما می توانید مدیریت جامعی بر روی محصولات خود داشته باشید.

 

از جمله امکانات ثبت محصولات در نرم افزار منطق :

۱. امکان تعریف محصول و مشخص نمودن امکانات آن محصول

۲. تعیین نمودن بازارها و ثبت نقاط قوت و ضعف محصولات

۳. ثبت فواید و دلایل مطرود شدن یک محصول

۴. تعیین اهداف برای محصولات

۵. امکان مرتبط نمودن کالاهای زیر مجموعه یک محصول