قراردادها حاوی اطلاعات مهمی از طرفین آن می باشند. از این جهت نگهداری از قراردادها برای سازمان ها امری حیاتی است.

 

از جمله امکانات ثبت قراردادها در نرم افزار منطق :

۱. ثبت اطلاعات طرفین قرارداد
۲. ثبت تمامی موارد ضروری قراردادها
۳. ثبت شرایط، تعهدات و موارد فسخ قرارداد