شرکت شبیه سازان منطق با همکاری شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

در زمینه امور حسابداری و مالیاتی، تهیه صورت مالی، اظهارنامه و تحریر دفاتر قانونی، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد مشاوره رایگان می دهد.

زمان برگزاری ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل شرکت شبیه سازان منطق