گزارشات در نرم افزار منطق شامل گزارش های حسابداری / دفاتر حسابداری، گزارش های تفکیکی / لیستی انبار و … است .

این گزارش ها، نمای کلی و آماری از کارکرد مجموعه به کاربر می دهد. خوانش و برداشت صحیح این گزارش ها می تواند نقش بسزایی در رشد و پیشرفت، شناخت و اصلاح خطاها داشته باشد؛ چه بسا که بررسی صحیح این گزارشات در تصمیم گیری های آینده یک سازمان نیز مؤثر است.

گزارش مطالبات
گزارشات خرید و فروش
آمار فروش مقایسه ای
گزارش موجودی کالاها در انبار
گزارش صورت سود و زیان
گزارش صورت سرمایه
گزارش صورت ترازنامه
عملکرد کلی حساب ها
گزارش طرف حساب ها
گزارش فصلی