گزارش مطالبات در نرم افزار منطق شامل مواردی نظیر :

 

  • مشاهده بدهی و طلب مشتریان و پرسنل شرکت، در بازه زمانی دلخواه با امکان مشاهده ریز اطلاعات هر بدهی یا طلب
  • مشاهده بدهی یا طلب گروه خاصی از مشتریان
  • ارسال پیامک با متن دلخواه به تمام مشتریان یا گروهی از آن ها از لیست
  • مشاهده گردش تفصیلی و سابقه طرف حساب ها
  • امکان تسویه در همین پنجره
  • نمایش شماره و شرح آخرین سند