گزارش عملکرد کلی حساب ها در نرم افزار منطق شامل مواردی نظیر :

 

  • مشاهده وضعیت کلی حساب های موجود در مؤسسه یا شرکت شما در بازه زمانی دلخواه
  • مشاهده عملکرد شرکت طبق اسناد ثبت شده توسط کاربران
  • امکان چاپ، تهیه فایل خروجی با فرمت Excel/Word، ارسال از طریق فکس توسط نرم افزار، طراحی پنجره چاپ