صورت سود و زیان گزارشی است در جهت تعیین میزان سود یا زیان مجموعه در یک دوره زمانی معین (دوره مالی / سال مالی )؛ که شامل خلاصه ای از میزان درآمد و هزینه های دوره است.

هدف از تهیه گزارش صورت سود و زیان ارزیابی عملکرد مجموعه است.

گزارش صورت سود و زیان در نرم افزار منطق شامل مواردی نظیر :

 

  • محاسبه بسیار دقیق :

– سود یا زیان عملیاتی

– سود یا زیان غیر عملیاتی

– سود یا زیان خالص در بازه تاریخی مورد نظر

  • امکان چاپ، تهیه فایل خروجی با فرمت Word/Excel  و ارسال فکس از طریق پنجره گزارش

 

براساس فرمول محاسبه سود و زیان

سود خالص = سود ناخالص + سایر درآمدها – هزینه ها

سود ناخالص = فروش خالص – بهای تمام شده کالای فروش رفته

فروش خالص = فروش طی دوره – برگشت از فروش و تخفیفات