گزارش صورت سود و زیان در نرم افزار منطق شامل مواردی نظیر :

 

  • محاسبه بسیار دقیق سود (زیان) عملیاتی، سود (زیان) غیر عملیاتی و سود (زیان) خالص در تاریخ مورد نظر کاربر
  • امکان چاپ، تهیه فایل خروجی با فرمت Word/Excel  و ارسال فکس از طریق پنجره گزارش