ترازنامه یکی از صورت های مالی مؤسسات و شرکت ها می باشد که مانده حساب های دارایی، بدهی و سرمایه (به طور کلی حساب های دائمی) را تا تاریخ خاص نشان میدهد.

در این صورت حساب مجموع دارایی ها با مجموع بدهی و سرمایه باید برابری کند؛ در صورت مغایرت اشکالی در اسناد حسابداری و … می باشد که باید از طرف کاربر/حسابدار برطرف گردد.