نمایشگاه خواروبار از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

آدرس : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان تهران، سالن خلیج فارس، غرفه ۲۲۳

با حضور خود به ما دلگرمی دهید.

حضور شرکت شبیه سازان منطق در نمایشگاه خواروبار از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰