در آبان ۱۳۹۳ شرکت شبیه سازان منطق با اتاق اصناف قرارداد طراحی و پیاده سازی نرم افزار حسابداری، اتوماسیون اداری و مدیریت اعضا برای  ۶۴ اتحادیه را امضا کرد. در اسفند ماه، برنامه برای تمام اتحادیه نصب شده و از ابتدای سال ۹۴ عملیاتی می شود.