در بخش مدیریت پروژه ها در نرم افزار منطق (ویرایش فروشگاهی ساده به بالا) :

  • امکان تعریف پروژه های مختلف و انتخاب آن در تمام عملیات مالی ثبت شده در نرم افزار منطق
  • قابلیت ذخیره فایل های مربوط به هر پروژه
  • امکان گزارش گیری از تمام موارد مالی ثبت شده که مربوط به یک پروژه خاص است
  • امکان جستجو، ویرایش و حذف پروژه ها
  • نمایش اسناد مربوط به هر پروژه در ریز حساب  آن پروژه (از ویرایش فروشگاهی ویژه به بالا)