شما می توانید با اهداء جوایز به طرف حساب ها، نمایندگی ها و پرسنل، سیستم فروش خود را دگرگون نمایید.

 

امکانات :

۱. ثبت عنوان و نوع جایزه

۲. هزینه جوایز کلی و جزئی

۳. تعیین هدف و نتیجه آن

۴. نام گیرندگان جوایز

۵. تعیین مسئول مربوطه