به تمامی قیمت ها 9درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

انجام هرگونه خدمات درخواستی ( امکانات اضافه طبق نظر مشتری ) هر نفر ساعتی ۶۵ هزار تومان است.