به تمامی قیمت ها 9درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.