مدیریت صحیح نقش مهمی در موفقیت یک شرکت ایفا می کند. آنچه که می تواند به هوشمندی یک مدیر برای اخذ تصمیمات صحیح و برقراری انضباط کاری کمک نماید، بررسی مداوم فعالیت های انجام شده و بررسی شرایط داخلی و خارجی است.

این عمل می تواند بر روی روند کاری فروشگاه یا شرکت نیز تأثیر گذار باشد.

در نرم افزار هوش تجاری منطق امکاناتی همچون رسم ماتریس عوامل داخلی و خارجی، ثبت فعالیت های پرسنل و رتبه دهی به کیفیت عملکرد پرسنل و … برای کمک به مدیران در تصمیم گیری وجود دارد.

 

امکانات تحت پوشش این زیرسیستم عبارتند از :