گزارشات و داشبوردها شالوده یک نرم افزار هوش تجاری است. در واقع بدون گزارشات نرم افزار هوش تجاری معنایی ندارد.

در نرم افزار هوش تجاری منطق نیز این موضوع به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است. رسم داشبورد جامع از فروش، سود، کارایی، شاخص کلیدی عملکرد، ساخت گزارش های پویا بدون محدودیت و بدون نیاز به استفاده از دستورات SQL، مشاهده گزارشات آماری مثل میانه، میانگین، مد و گزارشات تحلیلی از وضعیت فروش و … تنها بخش هایی از زیر سیستم گزارشگیری می باشند.

 

امکانات تحت پوشش زیر سیستم تحلیل و گزارش گیری منطق عبارتند از :