۴ الی ۹ آذر ماه ۹۶ واقع در کرج، بلوار مؤذن، بلوار شهید کمالی دهقان، ساعت بازدید ۹ الی ۱۶

شرکت شبیه سازان منطق غرفه ۷۹

صمیمانه منتظر حضور گرم شما هستیم.