سیستم مدیریت رقبا

شناخت رقبا برای یک برنامه ریزی کارآمد بسیار ضروری و اساسی است. سازمانی موفق است که پیوسته محصولات، قیمت های فروش، کانال های پیشبردی خود را با رقبا مقایسه نماید.

 

از جمله امکانات ثبت رقبا در نرم افزار منطق :

۱. ثبت و ذخیره اطلاعات دقیق رقبا و رزومه مدیریتی
۲. ثبت و ذخیره آدرس ها (شعبه های مختلف رقبا)
۳. ثبت محصولات و کالاهای رقبا و مناطق آنها
۴. ثبت نقاط قوت و ضعف رقبا
۵. ثبت اطلاعات مشتریان رقبا و تبدیل مشتریان آنها به مشتریان احتمالی و قطعی خود
۶. ذخیره نمایندگان فروش رقبا و تبدیل نمایندگان احتمالی