هدف از بررسی عوامل خارجی در واقع بهره برداری از فرصت ها و احتزار از تهدیدات است. فهرستی از فرصتها و تهدیداتی که از بررسی عوامل محیطی کلان و خرد سازمان شناسایی می شوند، در تدوین استراتژی سطوح مختلف به عنوان یک عامل موثر مورد استفاده قرار می گیرد.

در نرم افزار هوش تجاری منطق شما قادر به ثبت  فرصت ها و تهدیدهای شغلی می باشید و با بررسی موارد ثبت شده در قالب گزارشات نموداری و ماتریس های ارزیابی عوامل خارجی و SWOT قادر به کنترل شرایط پیرامون خود هستید.

 

قابلیتهای تحلیل فرصت و تهدیدهای اقتصادی با نرم افزار منطق شامل:

  • امکان تعریف عوامل محیطی خرد و کلان در هر فرصت یا تهدید
  • امکان مشخص کردن بیش از ۱۰ عامل فرعی برای هر فرصت
  • امکان ثبت علت وقوع فرصت
  • امکان ثبت فرصت و تهدید برای محصولات
  • امکان ثبت فرصت و تهدید برای بازارها
  • تعیین زمانبندی و مدت زمان اعتبار
  • امکان گزارشگیری زمانی
  • رسم داشبورد
  • رسم ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
  • رسم ماتریس SWOT