آیا همواره اثربخشی تبلیغات خود را می سنجید؟

یکی از متداول ترین ابزارهایی که سازمان ها برای هدایت ارتباطات ترغیب کننده، به سوی خریداران و جوامع هدف خود از آن استفاده می نمایند، تبلیغات است.

 

امکانات بخش تبلیغات در نرم افزار منطق شامل :

۱. ثبت انواع تبلیغات و تعیین هدف برای آن ها (روزنامه، نمایشگاه، SMS، مجلات، اینترنت، تلویزیون و … )

۲. ثبت مخاطبین، پرسنل و محصولات مربوط به هر تبلیغ

۳. ثبت نوبت های تبلیغ و تعیین مناطقی که در آن، تبلیغ صورت گرفته است