امنیت اطلاعات نرم افزاری به مفهوم حفاظت و مراقبت از پایگاه و درگاه های اطلاعاتی در مقابل هرگونه مخاطره و تهدید می باشد؛ که شامل دسترسی، تغییر یا انهدام غیر مجاز اطلاعات می شود.

نرم افزار منطق با توجه به استاندارد ها که مبنی بر حفظ محرمانگی، جامعیت و در دسترس بودن اطلاعات برای کاربران دارای مجوز، طراحی و پیاده سازی شده است.
هر کاربر با نام و رمز تعریف شده خود، در محدوده اختیاراتش فعالیت می نماید. تمامی فعالیتهای کاربر، از ورود به برنامه تا رویت، ثبت، اصلاح و حذف هر قسمت قابل اختیار دهی و گزارش گیری می باشد.

 

  • ثبت تمام تراکنش های کاربران از ورود به سیستم تا خروج، با هر رایانه انجام می شود.
  • بروزرسانی خودکار برای تمام سرویس گیرندگان صورت می گیرد.