آمار فروش مقایسه ای در نرم افزار منطق شامل :

  • تعیین گزارش فروش براساس تعداد یا مبلغ
  • مقایسه فروش یک گروه کالا یا تمام کالاها در فصل های مختلف سال
  • مقایسه میزان فروش در فصل های سال، به یک طرف حساب
  • مقایسه میزان فروش هر بازاریاب در فصل های مختلف سال
  • تعیین فروش خالص هر فصل با کسر مرجوعی ها و تخفیفات
  • امکان چاپ و تهیه فایل خروجی با فرمت Word/Excel  از گزارش