دانلود لیست قیمت

لیست قیمت انواع نرم افزار ها، زیر سیستم ها و امکانات منطق به شرح زیر می باشد.

ویرایش های نرم افزار منطق
کد نام ویرایش قیمت (ریال)
۲۴۰ ۷۸۰٫۰۰۰
۲۴۱ ۱٫۲۸۰٫۰۰۰
۲۴۲ ۱٫۹۸۰٫۰۰۰
۲۴۳ ۱٫۴۸۰٫۰۰۰
۲۴۴

۱٫۴۸۰٫۰۰۰
۲۴۵ ۱٫۴۸۰٫۰۰۰
۲۴۶ ۲٫۹۸۰٫۰۰۰
۲۴۷ ۳٫۶۸۰٫۰۰۰
۲۴۸ ۳٫۴۸۰٫۰۰۰
۲۴۹ ۴٫۴۸۰٫۰۰۰
۲۵۰ ۴٫۴۸۰٫۰۰۰
۲۵۱ ۴٫۶۸۰٫۰۰۰
۲۵۲ ۳٫۶۸۰٫۰۰۰
۲۵۳ ۵٫۱۸۰٫۰۰۰
۲۵۴ ۹٫۶۸۰٫۰۰۰
۲۵۵ ۲٫۶۸۰٫۰۰۰
۲۵۶ ۱٫۴۸۰٫۰۰۰
۲۶۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۶۱ ۴٫۹۸۰٫۰۰۰
۲۶۲ ۳٫۹۸۰٫۰۰۰
۲۶۳ ۱۱٫۰۸۰٫۰۰۰
۲۶۴ ۱٫۶۸۰٫۰۰۰
۲۶۵ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۶۶ ۱٫۶۸۰٫۰۰۰
۲۶۷ ۴٫۱۸۰٫۰۰۰
۲۶۸ ۲٫۵۸۰٫۰۰۰
۲۷۱ ۵٫۹۸۰٫۰۰۰
۲۷۲ ۸٫۹۸۰٫۰۰۰
۲۷۳ ۴٫۱۸۰٫۰۰۰
امکان پیام کوتاه منطق (SMS)
کد نام قیمت (ریال)
۹۲۹ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
۹۳۰ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
۹۳۱ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
امکان شعب منطق
کد نام قیمت (ریال)
۷۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۰۱ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۰۲ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
امکانات ماژول مدیریت ارتباط با مشتری منطق (CRM)
کد نام امکان قیمت (ریال)
۸۰۱ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۸۰۲ ۵۰۰٫۰۰۰
۸۰۳ ۷۰۰٫۰۰۰
۸۰۴ ۵۰۰٫۰۰۰
۸۰۵

۷۰۰٫۰۰۰
۸۰۶ ۵۰۰٫۰۰۰
۸۰۷ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۸۰۸ ۵۰۰٫۰۰۰
۸۰۹ ۵۰۰٫۰۰۰
۸۱۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۸۱۱ ۷۰۰٫۰۰۰
۸۱۲ ۶۰۰٫۰۰۰
۸۱۳ ۵۰۰٫۰۰۰
۸۱۴ ۸۰۰٫۰۰۰
۸۱۵ ۶۰۰٫۰۰۰
۸۱۶ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۸۱۷ ۹۰۰٫۰۰۰
۸۱۸ ۷۰۰٫۰۰۰
۸۱۹ ۸۰۰٫۰۰۰
۸۲۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۸۲۱ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۸۵۸ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
امکانات ماژول هوش تجاری منطق (BI)
کد نام امکان قیمت (ریال)
۸۵۱ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۸۵۲ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۵۳ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۵۴ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۸۵۵ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۵۶ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۵۷ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۵۹ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۶۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۸۶۱ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
۸۶۲ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
امکانات پیشرفته منطق
کد نام امکان قیمت (ریال)
۷۱۰ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰
۷۱۱ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۱۲ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۱۳ ۱٫۴۸۰٫۰۰۰
۷۱۴ ۱٫۴۸۰٫۰۰۰
۷۱۵ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۱۶ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۱۷ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

توضیحات مهم

۱ – تمامی قیمت های فوق برای حالت تک کاربره میباشد.

۲ – قیمت نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری منطق به صورت کامل با ۱۵ درصد تخفیف ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۳ – قیمت نرم افزار هوش تجاری منطق به صورت کامل با ۲۰ درصد تخفیف ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۴ – با خرید هر یک بسته های پیام کوتاه منطق یک پنل اینترنتی و یک شماره ۱۴ رقمی رایگان دریافت می کنید.

۵ – ویرایش بازرگانی شامل تمامی امکانات ویرایش پخش به علاوه طرف حساب ها پیشرفته (CRM)، اهداف (BI)، گزارش ساز پویا(CRM)، گزارشات نموداری(BI) و داشبورد مدیریتی فروش (BI) می باشد.

۶ – ویرایش مدیریت منابع سازمانی(ERP) شامل تمامی امکانات ویرایش تولیدی ویژه به علاوه کلیه امکانات مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، هوش تجاری (BI)، حقوق و دستمزد، مدیریت پروژه، اموال و دارایی، تایم شیت و پیام کوتاه طلایی می باشد.

قیمت کل : ریال
مالیات : ریال
جمع کل : ریال