در دنیای امروزی، تغییر و تحول و پویایی از اصول پایه است لذا مدیران باید دائما در جستجوی راه هایی برای بهبود کسب و کار خود باشند. استفاده از سیستم های اطلاعاتی که بتواند همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک مجموعه را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهد، از ابزارهای حیاتی در کسب و کارهای امروزی می باشد. بدین ترتیب لزوم طراحی سیستم ها به صورت یکپارچه و بانک اطلاعات یکپارچه در همه مجموعه های کاری احساس گردید. یکی از ابزار های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در مؤسسات داشته، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(Enterprise Resource Planning(ERP میباشد. ERP در حال حاضر به عنوان ابزار نهایی مدیریت در جهان مطرح می باشد، که قادر است اطلاعات موجود در یک مجموعه را با استفاده از فناوری اطلاعات در تمام حوزه های فعالیت آن به طور منسجم و یکپارچه جمع آوری کرده و نتایج حاصل شده را در اختیار استفاده کنندگان در سطوح مختلف یک مجموعه قرار دهد. مهمترین مزیتی که ERP برای کسب و کارها خواهد داشت، بهبود هماهنگی میان واحدهای مختلف، کاهش وقفه های کاری و افزایش کارایی فرایندهاست.

زیرسیستم فروش منطق با ارائه اطلاعات دقیق به مدیران این امکان را می هد تا با پی ریزی سیاست های مدیریتی خود و بهینه سازی عملیاتی آن، بهره وری و کارآیی سازمان خود را افزایش دهند.

برخی امکانات:

در اختیار داشتن اطلاعات مشتریان در تمام فروشگاه ها و شعب
امکان تعیین کارت هدیه برای مشتریان وفادار
در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم در خصوص تخفیفات و مانده تخفیفات مشتریان به مدیران برای بهبود فرآیند فروش
امکان تعیین بازاریاب و مسئول فروش برای هر منطقه و محاسبه خودکار پورسانت در فاکتور فروش

در دنیای امروزی، تغییر و تحول و پویایی از اصول پایه است لذا مدیران باید دائما در جستجوی راه هایی برای بهبود کسب و کار خود باشند. استفاده از سیستم های اطلاعاتی که بتواند همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک مجموعه را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهد، از ابزارهای حیاتی در کسب و کارهای امروزی می باشد. بدین ترتیب لزوم طراحی سیستم ها به صورت یکپارچه و بانک اطلاعات یکپارچه در همه مجموعه های کاری احساس گردید. یکی از ابزار های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در مؤسسات داشته، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(Enterprise Resource Planning(ERP میباشد. ERP در حال حاضر به عنوان ابزار نهایی مدیریت در جهان مطرح می باشد، که قادر است اطلاعات موجود در یک مجموعه را با استفاده از فناوری اطلاعات در تمام حوزه های فعالیت آن به طور منسجم و یکپارچه جمع آوری کرده و نتایج حاصل شده را در اختیار استفاده کنندگان در سطوح مختلف یک مجموعه قرار دهد. مهمترین مزیتی که ERP برای کسب و کارها خواهد داشت، بهبود هماهنگی میان واحدهای مختلف، کاهش وقفه های کاری و افزایش کارایی فرایندهاست.