یکی دیگر از صورت های مالی مؤسسات و شرکت ها، صورت سرمایه می باشد که تغییرات سرمایه مالک و مالکان مجموعه را به اطلاع استفاده کنندگان می رساند.