با این سیستم می توانید ایده های خود را با داشتن مدیریت عالی به تحقق برسانید.

 

از جمله امکانات سیستم مهندسی ایده های منطق :

۱. امکان تعریف ایده، دلیل ارائه طرح و شرح ایده

۲. امکان اولویت بندی و تعیین وضعیت ایده

۳. تاریخ پیاده سازی و درصدهای تخمین زده شده

۴. امکان ثبت هزینه و شرح آن

۵. مرتبط نمودن با طرف حساب، پروژه، محصول و پرسنل

۶. ثبت انواع یادداشت برای ایده