با نظرسنجی معایب و مزایای سازمان خود را بشناسید.

 

امکانات:
۱. تعریف سؤالات نظرسنجی
۲. ثبت نتایج نظرسنجی ها
۳. ثبت هدف، مسئول پیگیری و هزینه نظرسنجی