با نظرسنجی معایب و مزایای سازمان خود را بشناسید.

 

از جمله امکانات ثبت نظر سنجی در نرم افزار منطق :
۱. تعریف سؤالات نظرسنجی
۲. ثبت نتایج نظرسنجی ها
۳. ثبت هدف، مسئول پیگیری و هزینه نظرسنجی