نرم افزار اتوماسیون اداری منطق، کنترل و ارجاع تمام مراحل بازرسی، از زمان درخواست یا شناسایی عضو تا مرحله تکمیل را با درنظر گرفتن شرایط خاص در هر اتحادیه و متناسب با نوع تقاضا را بعهده می گیرد.

این روند شامل انجام کار توسط بازرسان یا کارمندان مختلف در بخشهای متفاوت اعم از پذیرش , اجرایی و بازرسی می شود.

در قسمت بازرسی تمامی مشخصات فردی و ملکی متقاضی قابل ثبت و بایگانی است. همچنین امکان بایگانی بازرسی های دوره های مختلف زمانی مربوط به هر پرونده قابل جستجو و پردازش میباشد.

متناسب با هر اتحادیه، تمامی ابزار و ضوابط خاص مربوط به رسته انتخابی، مشخص شده و در بازرسی نیز بطور هوشمند تعیین و تشخیص داده می شود.